Statsbudsjettet 2013 – Investeringer på E6

Regjeringen oppsummerer i pressemelding av 08.10.2012 sin satsning på veiformål kommende år.

Et rekordhøyt samferdselsbudsjett gir rom for sterk vekst i vegbevilgningene. Dette betyr tryggere trafikk, bedre vegstandard og kortere reisetid for folk og næringsliv, sier samferdselsminister Marit Arnstad. Bevilgningene til vegformål øker med 1,6 milliarder kroner. På E6 finner vi flere prosjekter.

 

Nye, større vegprosjekt

For 2013 er det prioritert statlige midler til anleggsstart eller forberedende arbeid på følgende større prosjekt på E6, alle med kostnadsoverslag over 100 millioner kroner:

 • E6 Oppdal sentrum, Sør-Trøndelag
 • E6 Kråkmofjellet, Nordland
 • E6 Halselv – Sandelv – Møllnes i Finnmark

Utredninger og ekstern kvalitetssikring

For flere større prosjekt pågår det utredninger og ekstern kvalitetssikring. Regjeringen vil vurdere disse prosjektene nærmere og vil deretter komme tilbake til Stortinget på egnet vis. Det er foreløpig lagt til grunn bompenger på disse prosjektene, med forbehold om tilslutning fra Stortinget til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging:

 • E6 Ringebu – Otta, strekninga Frya – Sjoa, Oppland
 • E6 Helgeland i Nordland, første etappe

6 nye E6-prosjekt blir åpnet for trafikk i 2013

Det er 6 større vegprosjekt tilknyttet E6 som blir åpnet for trafikk i 2013, alle med kostnadsoverslag over 100 millioner kroner:

 • E6 Øyer – Tretten, Oppland 
 • E6 Sentervegen – Tonstad, Sør-Trøndelag 
 • E6 Værnes – Kvithammar, Nord-Trøndelag 
 • E6 Harran – Nes bru, Nord-Trøndelag 
 • E6 Møllnes – Kvenvik – Hjemmeluft, Finnmark 
 • E6 Jansnes – Halselv, Finnmark