Hålogalandsbrua

 

Hålogalandsbrua er ei bru under bygging som skal krysse Rombaken i Nordland, mellom Ornes i Narvik og Øyjord. Brua vil ligge på E6 og vil forkorte strekningene Narvik – Bjerkvik med 18 km og Narvik – Bjørnefjell med 4-5 km. Den vil videre avhjelpe vektbegrensinger på dagens bru over Rombaken, samt gi en mer rassikker forbindelse enn dagens E6. En antar at brua vil føre til at Narvik Lufthavn blir lagt ned og reisende henvist til Evenes Lufthavn idet kjøretiden til Evenes med bru, kortes ned fra ca. 60 til 40 minutter (fra 75 til 57 km).

Hålogalandsbrua vil bli 1533 meter lang, med et fritt spenn på 1145 meter og blir med det Norges nest lengste hengebru etter Hardangerbrua. På grunn av stor forskjell i kostnad mellom de forskjellige alternativene til brukonstruksjon, bestemte Statens Veivesen våren 2008 at bare hengebru skal vurderes i den videre prosjekteringen. Statens Vegvesen har våren 2008 kostnadsberegnet prosjektet til 1860 millioner kroner, inkludert tilknytningsveier og -tunneler.

Broen vil bli ferdig i 2017.

Kilde: Wikipedia.