E6 Tana bru

Tana kommunestyre vedtok i møte den 21. februar 2013 detaljregulering for E6 Tana bru.

Detaljreguleringen legger til rette for etablering av ny bru over Tanaelva med tilhørende veg- og trafikkløsninger. Den nye brua blir en skråstagsbru med asymmetrisk tårn og sentrisk kabelplan. Brua skal ligge 100 meter oppstrøms eksisterende bru. Eksisterende bru skal fjernes.

Detaljreguleringen legger også til rette for et sammenhengende gang- og sykkelvegnett mellom sentrum og friluftsområdene på både vest- og østsiden av elva. Det statlig sikra friluftsområdet, mest kjent som «Fiskestanga», blir berørt av tiltaket. Området skal erstattes av et areal som ligger rett sør for dagens område.

Kilde: http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e6tanabru

Bygget på WordPress av Smart Media AS