E6 Håggån – Gyllan

Det bygges gang- og sykkelveg, og ny E6 med fysisk midtdeler i en strekning på 2,3 km som er planlagt ferdig i 2014.

E6 mellom Håggån og Gyllan er eneste strekning mellom Trondheim og Støren uten et godt tilbud for myke trafikanter, og det har lenge vært ønskelig med en gang- og sykkelveg. 
E6 forskyves for å gi plass til kombinert adkomst-, gang- og sykkelveg samt bredere E6. I tillegg skal Gaula erosjonssikres.

Kilde: Statens Vegvesen, http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6hage