E6 Brattåsen–Lien

Reguleringsplan i Grane kommune.

E6 Brattåsen – Lien består av 15 km ny E6 og en rekke tiltak i lokalvegnettet på Trofors. 

E6
Ny E6 blir en framtidsrettet og trafikksikker stamveg, som er ca. 2,5 km kortere enn dagens E6. Vegen flyttes fra østsiden til vestsiden av dalføret forbi Trofors. Nytt kryss for riksveg 73 mot Hattfjelldal på Svebakken. Nye E6 vil over lange strekk legges lenger unna Vefsna-vassdraget. Vegen legges i samme korridor som jernbanen.  E6 krysser hovedvassdraget med to større bruer. Det bygges også bru over en rekke sidevassdrag.

Grunnforholdene er stedvis utfordrende. Det er avdekket kvikkleire i Nedre Svenningdal. Tiltak for områdestabilisering er del av planen. Samlokalisering med jernbanen medfører krevende konstruksjoner over og under jernbanen, samt utfordringer knyttet til flyttlei for reindrifta og gjerding mot dyrepåkjørsler.

Trofors tettsted
E6 flyttes helt ut av Trofors tettsted, og det bygges ny innfart fra nordvest. Veg- og gatenettet rustes opp for å bli en attraktiv ryggrad for hverdagstrafikken. 

Dagens E6 er en funksjonell og visuell barriære gjennom østre Trofors. Prosjektet innebærer at avlastet vegnett tilpasses lokaltrafikken. Samtidig frigjøres og aktualiseres sentralt beliggende arealer i tettstedet der det er potensiale for etablering av boliger og næring.

Kilde: Statens Veivesen, http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6brattasenlien

Bygget på WordPress av Smart Media AS