E6 Moelv-Biri

Gjøvik og Ringsaker kommune har vedtatt å legge ut forslag til kommunedelplan for E6 Moelv-Biri på offentlig ettersyn. Planen inneholder to forslag til trase for kryssing av Mjøsa med firefelts E6. Merknader kan sendes skriftlig til Statens vegvesen innen 20. november.[27.09.2013]

I arbeidet med kommunedelplanen for E6 Moelv-Biri er det viktig å vedta en trase for en fremtidig utbygging på strekningen og eventuelle kryssløsninger. To traseer har vært aktuelle:

  • Bygging av ny firefelts bru i eksisterende trase rett nord for eksisterende bru.
  • Bygging av ny firefelts bru i ny trase ca. 750 meter sør for eksisterende bru.

Statens vegvesen anbefaler at ny firefelts bru bygges ca. 750 meter sør for eksisterende bru. Etaten begrunner dette ut fra følgende hensyn:

  • Framtidig arealbruk og byutvikling i Moelv.
  • Eliminere ulempene for beboere nær Moelvtunnelen ved utvidelse av eksisterende E6 i alternativ nord.
  • Ulemper og risiko ved bygging nær eksisterende veg og bru i alternativ nord.
  • Redusert reisetid Gjøvik-Hamar.
  • Får bygget 700 meter mer av E6 ved det sørlige alternativet på vestsiden av Mjøsa.
  • Nytte/kostnad er mest gunstig for alternativ sør.

Forslaget til kommunedelplan for E6 Moelv-Biri ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 1. oktober til 20. november 2013.

Kilde: Statens vegvesen, http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6moelvbiri/Nyhetsarkiv/Kommunedelplan+E6+Moelv-Biri+p%C3%A5+offentlig+ettersyn+og+h%C3%B8ring.530039.cms