E6 Selli – Asp

Steinkjer formannskap har i møte 5. oktober 2013 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn kommunedelplan for Asphaugen, med ny E6 Selli–Asp. 

Planområdet strekker seg fra Selli i sør nesten fram til Saursaunmyra i nord. Sørfra Selli fram til Asphaugen er det samme planavgrensning som gjeldende plan, i nord er det et tillegg på ca. 180 daa. Planområdets totale areal er ca. 4800 daa.

Trase for ny E6 er hovedelement i planen, og framlegges i to alternativ A2 og A3. Det er også utredet 6 andre alternativ for ny E6. Arealbruken ellers samsvarer i all hovedsak med gjeldende plan. Størstedelen av arealet er LNF-områder, og planen omfatter ellers byggeområder og lokale trafikkårer.

Reguleringsplan for E6, hp 18-19 Asphaugen vedtatt 09.11.05, og den del av reguleringsplan for E6 Eggelia- Selli og ny fv 286 vedtatt 28.04.99 som ligger innenfor planområdet for kommunedelplanen foreslås opphevet.

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker, fra 20.09.13

  • i Rådhuset, servicetorget 1.etg.,
  • i Dampsaga kulturhus, biblioteket,
  • hos Holberg auto, Asphaugen,
  • www.steinkjer.kommune.no, under politikk – høringer og
  • som vedlegg til denne siden, se under «Saksdokumenter» 

Eventuelle merknader sendes

  • Steinkjer kommune, plan- og utredningstjenesten, postboks 2530, 7729 Steinkjer, eller som e-post til [email protected] , innen 01.11.13.     

    Kilde: Statens Vegvesen,
    http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6selliasp/Nyhetsarkiv/Etter+kommunens+vedtak+legges+kommunedelplan+for+E6+Asphaugen+til+offentlig+ettersyn..526854.cms