E6 Oppdal

E6 Oppdal sentrum

Tryggere E6 og triveligere sentrum.
Det skal bygges 3,5 km ny E6, og den flyttes til mindre trafikkerte deler av sentrum. Det bygges eget vegnett for gående og syklende, og nødvendig lokalvegsystem. Vegsystemet skal bli oversiktlig og gi gode utbyggingsarealer for sentrumsaktiviteter.

Kilde: Statens Vegvesen, http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6oppdal