Aktiv sikkerhet – aktiv førerstøtte

Aktiv sikkerhet i bil

Ofte er det menneskelige feilvurderinger og feilhandlinger som fører til ulykker. I dag finnes forskjellig teknologi hvor hensikten er å hjelpe føreren til å ta de rette avgjørelsene i trafikken.

Dette er teknologi som vil bli mer og mer standardutstyr i kjøretøyene og dermed tilgjengelig for alle. Teknologien har et stort og ubrukt potensiale for å bedre kollisjonssikkerheten.

Det er utviklet løsninger som hjelper førerne til sikker adferd, hindrer farlig adferd og begrenser skadene i en Bilbeltepåminner, alkolås og navigasjons-systemer eksempler på ferdige utviklede og utprøvde løsninger som kan tas i bruk i stor skala. Virkningsberegninger viser at dette er svært kostnadseffektive tiltak.

Trafikkforskerne hevder at de nye systemene for førerstøtte totalt sett vil kunne spare 100 hardt skadde og drepte på norske veier hvert år. Statens vegvesen anbefaler at en etterspør kjøretøy som har disse systemene for førerstøtte.

Kilde: Statens Vegvesen, http://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Fakta+og+statistikk/Sikker+bil/Aktiv+sikkerhet

Bygget på WordPress av Smart Media AS