E6 Kulstaddalen nord–Åkvik

E6 Kulstaddalen nord-Åkvik

Som en del av prosjekt E6 Helgeland har Statens vegvesen utarbeidet en detaljreguleringsplan for dels utbedring og dels ombygging av E6 på strekningen Kulstaddalen nord – Åkvik i Vefsn kommune.

Ved en realisering får vi en fremtidsrettet og trafikksikker E6 med slake kurver som oppfyller funksjonen til en stamveg. Ny E6 blir ca. 850 meter kortere enn dagens E6. Det vil gi samfunnet innsparinger i form av tid og utslipp. Det legges videre til rette for at gående og syklende skal kunne føle seg trygge med det nettverket av gang- og sykkelveger som foreslås bygd. Skolevegen for de som sokner til Kulstad skole blir trygg, og Mosjøen kan utvikle seg videre som sykkelby.

Kilde: Statens Vegvesen, http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6kulstaddalenaakvik