E6 Strømmen bru

Bildet viser dagens Strømmen bru med fylling på E6 ved kommunesentret Straumen i Sørfold. Ny bru og fylling blir liggende parallelt med eksisterende veg, svakt forskjøvet mot høyre. Største forskyvning av vegen blir ved den nye brua som blir liggende ca. 15 m lengre inn i Straumbukta.

Reguleringsplanen skal legge til rette for bygging av ny bru og vegfylling på E6. Brua med fylling planlegges lagt på innsiden og parallelt med eksisterende vegtrasé. Dette vil medføre en mindre omlegging av E6 over en strekning på omlag 500 m, hvor vegen på det meste vil forskyves ca. 15 m i retning Straumen sentrum. Eksisterende bru skal rives og den gamle vegfyllingen skal delvis fjernes, og tilpasses ny vegfylling. Den nye brua vil bli omtrent dobbelt så lang som eksisterende bru. Ved å åpne opp gjennomløpet på denne måten, oppnås det en mer naturlig vanngjennomstrømning i Straumbukta, og ødeleggende vannerosjon mot brufundamentene vil bli forhindret.

Reguleringsplanen ble vedtatt i mai 2011. Det er foreløpig ikke bevilget penger til bygging. Oppstart blir tidligst i 2014.  

Kilde: Statens Vegvesen, http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6strommenbru

Bygget på WordPress av Smart Media AS