Status for prosjekt E6 Trondheim – Stjørdal

imagemap
Ny stamveg i Trondheim og i Stjørdal. Byggetid 2009 – 2014.

Firefelts E6 og rv. 706 og Rotvollkrysset ble nesten ferdig til jul. Elektrokonkursen i oktober får store konsekvenser for åpningen av Strindheimtunnelen. – Slik det ser ut nå regner vi med åpning før fellesferien 2014, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen.

Rotvoll

I snart to år har tålmodige trafikanter jevnlig vært nødt til å forholde seg til nye kjøremønstre, køer og mye anleggsvirksomhet tett på seg når de har kjørt gjennom anleggsområdet på Rotvoll. Daglig har 40000 trafikkanter kjørt gjennom anleggsområdet.

Vegsystemet på Rotvoll er nesten ferdig. Rotvollkrysset med rundkjøring på toppen, fire-felts veg E6 mellom Tunga og Grillstadtunnelen og på rv 706 Innherredsvegen mellom Gildheim og Grillstad er tatt i bruk. Og køene er borte. Fra nyttår starter arbeidet i Haakon VIIs gate, som skal utvides til fire felt mellom IKEA og Leangen.

6 km gang- og sykkeveger

Store riksvegprosjekter i tettbygde strøk medfører også at det blir gode forhold for gående og syklende. Det er hittil bygd 6 km med gang- og sykkelveger fra Skovgård til Solsiden. På det meste av strekningen er det 3 meter bredt sykkelfelt og 2 meter bredt fortau.

Strindheimtunnelen

Elektrokonkursen forsinker åpningen, og vi planlegger nå ut fra at vi kan åpne før fellesferien 2014. Det ble mange ukers opphold i arbeidet etter at KB Elektrotech la ned arbeidet 10. oktober. Aventi er engasjert som ny entreprenør og de bruker Bravida som underentreprenør for monteringsarbeidene. Det er 7-8 større underleverandører som er berørt av konkursen, og som også i stor grad påvirker videreføringen av kontraktsarbeidene.

Konkurs er komplisert, og særlig innen elektrofaget gir det store komplikasjoner ut fra det strenge regelverket med elektrisitet og samsvarserklæringer. KB Elektrotech var totalentreprenør og hadde ansvar for prosjekteringen.

Nyhavna, Lademoen og Strandveiparken

Byggingen av vegsystemet ved Solsiden og på Nyhavna har kommet langt. Fortsatt gjenstår noe arbeid med rundkjøringa i Innherredsvegen og tilknytning sidegater. Denne uka åpnet ny undergang mellom Strandveiparken og Portalen på Solsiden, etter at den gamle ble stengt i vår. Daglig går det omlag 3000 gående og syklende gjennom området og nå kan de krysse Skippergata trygt. Strandvegparken tar form, med murer, trapper og klargjøring for dam og ballbinge. Gangvegene gjennom parken vil være midlertidige inntil parken blir ferdig til sommeren.

Husflytting Møllenberg

Statens vegvesen bygger ny kirke for det den Nyapostoliske kirkesamfunnet istedenfor den som ble revet. Grunnmurene er ferdig. Kirka skal bygges av prefabikerte elementer, og montering av elementer vil skje i januar og februar.

26 leiligheter i de tilbakeflyttede husene er satt i stand og er planlagt klar for innflytting i løpet av januar. De skal foreløpig leies ut. Til sammen eier Statens vegvesen 76 leiligheter, og de er planlagt lagt ut for salg fra høsten 2014. Salget vil strekke seg over en langt tidsperiode.

Bromstadvegen

500 meter tverrforbindelse mellom Strindheimkrysset og Lade Arena skal etter planen åpnes sommeren 2014. Vann, avløp og kabler er lagt om. Nå arbeides det med fundamenter for Leangbrua over jernbanen. Brustøp over jernbanen er planlagt på togfrihelg 5. april. I krysset mellom Falkenborgvegen og Innherredsvegen skal det bygges permanente støttemurer sommeren. Publikum blir berørt ved at både gangveger og bilveger blir stengt periodevis.

Som opsjon for kontrakten er det med bygging av sykkelekspressveg for kommunen.

Innherredsvegen

Det arbeides med byggeplan for en strekning fra Strindheimkrysset og til og med Persaunevegen for å bygge fortau og bussholdeplasser. For resten av Innherredsveien er det fortsatt uklarheter om planer og finansiering.

Stjørdalsparsellen

På Stjørdal jobbes det på Ringveg nord parsell C. Vegen er ferdig asfaltert. Gangveger er etablert med grusdekke, og i vinter skal det bygges støyskjermer.

Den siste E6-strekningen fra Havnekrysset til Kvithammar ble E6 ble åpnet 1. oktober 2013. Her gjenstår grøntarbeid og annet supplerende arbeid som skal gjøres til våren.

Gangbru til Sutterøy langs fv. 34 ble åpnet 29.11.13 og Kvislabakkbrua med ny vegforbindelse fra Vikankrysset til næringsområdet på Sutterøy åpnet samme dag.

Arbeid utenom prosjektet

Skansen gang- og sykkelbru

Da Nordre avlastningsveg åpnet i 2010 manglet tverrforbindelsen for gående og syklende. Årsaken var at jernbanebrua på Skansen ble totalfredet i 2005, og en ikke fant løsning som riksantikvaren var fornøyd med. Prosjektet overtok byggeledelsen i høst. Arbeidet kom i gang i november og det pågår peling og graving for fundamenter. Dette blir den første svingbrua som er bygd i Norge siden 1952. Brua og parkområdet er planlagt ferdig september 2014.

Brundalsforbindelsen

Reguleringsplanen ble nylig behandlet i Bystyret. De fattet et vedtak som er strid med krav fra innsigelsesmyndigheter Statsbygg (fengslet) og Fylkesmannen. Det må jobbes videre med reguleringsplanen. Per i dag er det derfor uklart når byggeplanlegging kan starte.

Elgeseter bru

Prosjektet E6 Trondheim Stjørdal har fått oppdrag med rehabilitering av Elgeseter bru. Brudekket skal fjernes og legges på nytt, og deler betongkonstruksjonene skal rehabiliteres. Noe rehabilitering ble gjort for få år siden. Dette blir en omfattende jobb som får store konsekvenser for trafikkavvikling i byen. Mye av arbeidet må utføres i 8 uker på sommers tid av hensyn til kollektivtrafikken. Det skal utarbeides tilbudsgrunnlag som er planlagt lyst ut i februar.

Kilde: Statens Vegvesen.