Forprosjekt E6 Elstad-Frya (Oppland) til høring

Statens vegvesen er i gang med reguleringsplanarbeid for ny E6 på strekningen Elstad til Frya i Ringebu og Sør-Fron kommuner. I tillegg inngår ny opptrekksarm fra ny E6 til Ringebu sentrum.

Statens vegvesen har utarbeidet et forprosjekt for ny E6 med tanke på optimalisering av veglinja innenfor rammene av en vedtatt kommunedelplan. Forprosjektet omfatter hele strekningen, men har hatt noen fokusområder i tråd med det fastsatte planprogrammet. De foreslåtte alternativene må oppfattes som prinsippløsninger og ikke endelige detaljtegninger. Vegvesenet forbeholder seg retten til å gjøre endringer innenfor vedtatte prinsipp.

Forprosjektet sendes på en høring til offentlige etater, lag og foreninger, samt noen grunneiere som følge av at eiendommen deres kan bli direkte berørt av vegen. Dette er ikke en ordinær høring etter plan og bygningsloven. Den vil først komme når reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn høsten 2014. Forprosjektet vil behandles i de respektive kommunene, hvor de tar stilling til prinsippløsningene.

http://www.youtube.com/watch?v=NVLSflMtbn0&feature=youtu.be Film: Statens Vegvesen – E6 Biri-Otta, Elstad-Frya – anbefalt løsning

Kilde: Statens Vegvesen,
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6biriotta/Nyhetsarkiv/Forprosjekt+E6+Elstad-Frya+til+h%C3%B8ring.562204.cms