Forslag til detaljregulering E6 Storsandnes–Langnesbukta (Finnmark) til høring

E6 Storsandnes-Langnesbukt

Med hjemmel i plan og bygningslovens §§3-7 og 12-10 har Statens vegvesen, i samarbeid med Alta kommune utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for E6 mellom Storsandnes og Langnesbukta.

Kommunedelplan for strekningen og planprogram, fastsatt av Alta kommune, ligger til grunn for reguleringen. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for omlegging av E6 gjennom tunnel mellom Storsandnes og Langnesbukta.

Planlagt tunnel vil erstatte dagens veg rundt Isnestoften som er rasutsatt og delvis har dårlig standard. Tunellen er ca. 3,4 km lang. Planforslaget omfatter også tilførselsveger til tunnelen og nytt kryss i Langnesbukta for veg ut til Isnestoften og deponiområder for tunnelmasser.

Konsekvensutredningen omfatter vurderinger av det planlagte deponiområdet i sjø, med tilhørende landareal, for fagtemaene naturmiljø og naturressurser.

Høring/offentlig ettersyn

Planforslaget blir lagt ut til offentlig ettersyn i perioden: 29. januar–12. mars 2014
Og vil være tilgjengelig på følgende steder:

  • Alta kommune, Rådhuset, Sandfallveien 1, 9506 Alta
  • Internett: www.alta.kommune.no
  • Statens vegvesen, Region nord, Alta kontorsted, Betongveien 9, 9515 Alta
  • Statens vegvesen, Prosjektkontor E6 Alta Vest, Kåfjord, 9518 Alta

Frist for å komme med merknader blir satt til: 12. mars 2014

Merknader

Merknader til planforslaget må være skriftlige og sendt innen 12. mars 2014 til

Spørsmål kan rettes til

 

Kilde: Statens Vegvesen,
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6storsandeslangnesbukt/Nyhetsarkiv/Forslag+til+detaljregulering+E6+Storsandnes%E2%80%93Langnesbukta+til+h%C3%B8ring.577524.cms

Bygget på WordPress av Smart Media AS