E6 Mære-Vist i Nord-Trøndelag: Oppdatering, ordforklaring og videosnutt

FERDIG I OKTOBER:

Hva betyr det egentlig å trauge ut en veg? Og hvilke ulike lag fins under asfalten? Vi ser nærmere på hva som gjøres på E6 Mære – Vist.

Mellom Mære og Vist i Steinkjer er man godt i gang med vegbygging. Det som skal gjøres er blant annet å bygge midtdeler, et forbikjøringsfelt for nordgående trafikk, en kombinert gang- og sykkelveg og lokalveg samt bygging av en gårdsveg.

Ordlista du ikke kommer utenom
For oss som ikke er ute på anlegg, og dermed ikke har direkte innsikt i vegbygging, så kan det være greit med et lite innblikk i ulike faser av bygginga. Byggeleder Dag Ivar Borg, skal gi oss ei kort – og svært forenkla –  innføring i hva som gjøres på dette prosjektet.

Trauge ut

Grave ut/gjøre klart til å bygge veg – profilen ser ut som et traug

Vegkropp/overbygning

Vegens oppbygging av tilførte masser fra traug t.o.m. asfalt

Prosjektering

Detaljplanlegging

Forsterkningslag

De nederste lagene i vegen – som regel av knuste steinmaterialer

Stikkrenne

Rør som skal lede vannet igjennom vegen og til videre utløp

Fiberduk

Skiller f.eks. leire og vegens overbygning

 

Fra uttrauging til asfalt
Her kommer de ulike fasene i bygginga av lokalvegene mellom Mære og Vist.

 

1. Overvanns- og drensanlegg
– Først må vi sørge for nytt overvanns- og drensanlegg. Det er lite fall i området og ufordrende å få vannet bort fra området hvor vi bygger, sier byggeleder Dag Ivar Borg.

 

Hele 10.000 meter med rør må legges på den 3.5 km lange strekningen. I tillegg må mange kummer settes ned for oppsamling av overflatevannet. Vannet føres inn i eksisterende overvannssystem og ledes til Borgenfjorden som ligger noen km unna.

 

2. Vegen trauges ut
Store mengder myrmasser og matjord må graves bort før man kan begynne å bygge veg.

 

– Myrlaget varierer fra 50 cm til 2,5 meter. All myr må bort, opplyser Borg.

 

Massene som fjernes brukes blant annet til å bygge en støyvoll på strekningen. Støyvollen kommer mellom dagens E6 og den nye lokalvegen som ligger øst for E6 – vel og merke på deler av traséen.

 

3. Planering av trauget
Etter at vegen er trauget ut, så må man sørge for at trauget er jevnt og at det er fall på trauget mot dreneringen slik at vannet ledes bort i fra vegoverbygningen. Når det er plant, legger man fiberduk i bunnen.
– Duken hindrer jordmassene i bunnen i å trenge opp i steinlagene som legges oppå. Den fungerer nærmest som beskyttelse slik at steinmassene som er tilført ikke forurenses av jord-/leirmasser. Slik sikrer vi vegens kvalitet og levetid, forklarer Borg.

 

4. Oppbygging av vegen:
Når trauget er plant og duk er lagt, så begynner de å bygge det som kalles overbygningen. I dette tilfellet består den av et 1,5 meter tykt lag med ulike steinmaterialer/pukktyper. Den groveste ligger i bunnen og kalles nedre forsterkningslag. Deretter må forsterkningslaget komprimeres, slik at vi ikke får setninger i vegen. Ved hjelp av  innmålinger, finner man ut når pukken er nok komprimert. Videre bygges vegen opp med øvre forsterkningslag og bærelag.

 

5. Etter ei finavretting av bærelaget, kan asfalt legges.
– Vi legger flere lag med asfalt. På E6 er det snakk om fire lag, sier Borg.

 

6. Midtdeler, rekkverk, belysning og støyskjerm kommer etter at dekke er lagt. Det gjør også vegmerking og skilting. Prosjektleder Tone Melhus Romstad opplyser at prosjektet på Mæresmyra skal være ferdig 1. oktober.

Videosnutt fra prosjektet:
http://www.youtube.com/watch?v=xMRcIT5fLUM

 

Kilde: Statens Vegvesen,
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6sparbuvist/Nyhetsarkiv/En+videosnutt+fra+E6+M%C3%A6re-Vist.577703.cms