Feiret E6 på Rotvoll i Trondheim

Flyfoto Rotvoll 220114

Etter snart to års byggetid er vegsystemet på Rotvoll ferdig til glede for de 40 000 trafikantene som daglig ferdes gjennom Rotvollkrysset.

Trafikantene får forutsigbar reisetid og kommer raskere og tryggere fram. – Vegsystemet er gradvis tatt i bruk, og onsdag markerte vi at vegen er ferdig, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen. 

Refleks til skolebarn og syklister
Store riksvegprosjekter i tettbygd strøk medfører også at det blir bygd gode gang- og sykkelveger. Tidlig på morgenen hadde byggeledelsen tatt oppstilling på den nye gang- og sykkelvegen ved Rotvollbrua. De delte ut reflekser til skolebarn fra Charlottenlund skole og syklister på veg til jobb. Syklistene var særdeles godt fornøyd med de brede sykkelvegene med fortau. Mange sykler her, sommer som vinter.

Blomster til bilist
Feltene på E6 og rv. 706 er allerede tatt i bruk. De siste dagene er midlertidige rekkverk og arbeidsvarslingsskilt ryddet bort.  I dag ble Sentrumsrampa fra Ranheim forbi Rotvollkrysset åpnet på enkelt vis med å fjerne bukkene. Den første bilisten fikk overrakt blomster av prosjektlederen.

Dette er bygd på Rotvoll:

Hele kryssområdet mellom rv. 706 Innherredsvegen og E6 Omkjøringsvegen er bygd om, og vegene utvidet med to felt og har fått midtrekkverk. Det er bygd nytt toplanskryss  med rundkjøringslokk, 2 km firefelts E6 mellom Tunga og Grillstadtunnelen og 1 km firefelts veg på rv. 706 Innherredsvegen inn mot Rotvollkrysset. Det er også bygd kollektivfelt på fv. 950 mot Skovgård.

I nesten to år har tålmodige trafikanter jevnlig vært nødt til å forholde seg til nye kjøremønstre, køer og mye anleggsvirksomhet tett på seg når de har kjørt gjennom anleggsområdet på Rotvoll.

Rotvollbrua har blitt nytt landemerke
Syklister og gående har fått langt bedre og tryggere forhold. 2,7 km nye sykkelveger med fortau,  trygg kryssing av E6 over den flotte Rotvollbrua, og i nye underganger i Schmettows allé er tatt i bruk. 

Utfordrende med så mye trafikk
Reinertsen har totalentreprisen på denne kontrakten. Kontraktssummen er 238 millioner kroner, og det inkluderer også at Haakon VIIs gate skal utvides til fire felt mellom IKEA og avkjøringa til Statoil. Totalt inngår utvidelse av fire km bilveg. Det har vært svært utfordrende å bygge veg gjennom et område med så stor trafikk, og med mange midlertidige trafikkomlegginger.

Grillstadtunnelen oppgraderes
Nordgående løp blir innsnevret til et felt ut april. – Det elektriske anlegget og andre tekniske installasjoner skal oppgraderes med bakgrunn i nye brannsikkerhetsforskrifter for tunneler, opplyser byggeleder Bernt Olav Opheim i driftsseksjonen i Statens vegvesen. Dette er ikke en del av prosjekt E6 Trondheim – Stjørdal.

En del av ringvegsystemet rundt Trondheim
Det nye vegsystemet på Rotvoll er en del av den nye innfartsåren til Trondheim fra nord. Strekningen fra Gildstad til Strindheim ble åpnet høsten 2012 og siste etappe er Strindheimtunnelen som åpner til sommeren. Prosjekt E6 Trondheim – Stjørdal finansieres av  20% stat og 80% bompenger, og innkrevingspunktene er Ranheim, Hommelvik og Leistad. Det monteres i disse dager bompunkter for Miljøpakken på Rotvoll, men disse skal finansiere andre prosjekter.

Kilde: Statens Vegvesen,
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6ost/Nyhetsarkiv/Feiret+E6+p%C3%A5+Rotvoll+i+Trondheim.577206.cms