Døgnhvileplasser

1426380_515092085254038_253444891_n

 

Bildet er fra Statoil Minnesund sin trucstop 

Statens Vegvesen har lagt ut følgende pressemelding, der de informerer om at de ønsker å etablere flere døgnhvileplasser for tyngre kjøretøy langs E6 fra Oslos grense til Østfolds grense.

E6 sør for Oslos grense: Statens vegvesen ønsker døgnhvileplasser

Statens vegvesen ønsker å etablere oppstillingsplasser for om lag 100 tyngre kjøretøy langs E6, fra Oslos grense til Østfolds grense. Hvis det er hensiktsmessig kan det være aktuelt å fordele disse på flere steder. For å få dette til arrangerer Vegvesenet derfor en konkurranse blant private i nærheten av denne strekningen.[18.02.2014]

Målet er å utvikle bedre tilbud til langtransportsjåfører som skal gjennomføre pålagt pause, døgn- eller ukehvil langs E6 i Akershus.

Statens vegvesen legger opp til en ordning der årlig leie for bruk og drift av plassen gis pr. oppstillingsplass. Dette er regulert i kontrakt. Denne konkurransen vil bli utlyst av Statens vegvesen, Vegavdeling Akershus, og det ønskes tilbud fra private i nærheten av E6 i Akershus, på strekningen fra Østfold grense til Oslo grense.

Attraktiv for sjåfører
Hovedmålgruppe for konkurransen er tilbydere som driver en virksomhet med egeninteresse i at døgnhvileplassen blir attraktiv for sjåfører og holdt i god stand.

Dersom det skjer nyetablering av virksomhet vil leien kunne brukes til å dekke både renter og avdrag på lån til opparbeidelse av plassen og til drift. Den årlige leien utbetales så fremt plassen drives i henhold til kontrakt. Det skal være plass til minimum 25 vogntog på hver plass, mindre enn fem minutters kjøring fra E6 og det må ikke være helseskadelige miljøforhold som gjør plassen uegnet til døgnhvileplass.

Statens vegvesen vil sørge for visningskilt fra E6 fram til plassene og informere om plassene i sitt informasjonsmateriell til sjåfører.  Opplysningene gis også til leverandører av ruteplanleggere og vegvisere via internett og GPS.

Varighet 10 år – samt opsjon
Statens vegvesen vil inngå kontrakter med varighet på ti år, samt opsjon på 1 + 1 år.