Oversikt over forhold i dagens prikkbelastningsordning og i revidert prikkbelastningsordning fra 1. juli 2011 (nye overtredelser uthevet)

 

Grunnlag for prikkbelastning

 

 

 

 

prikkbelastningsordning

 

 

fra 1. juli 2011

 

 

Fører uten

Fører med

 

 

prøveperiode

prøveperiode

Fartsovertredelser

 

 

 

Fartsovertredelse 11 t.o.m. 15 km/t der

 

2

4

fartsgrensen er 60 km/t eller lavere

 

 

 

Fartsovertredelse 16 t.o.m. 20 km/t der

 

2

4

fartsgrensen er 70 km/t eller høyere

 

 

 

Fartsovertredelse over 16 km/t der

 

3

6

fartsgrensen er 60 km/t eller lavere

 

 

 

Fartsovertredelse over 21 km/t der

 

3

6

fartsgrensen er 70 km/t eller høyere

 

 

 

Rødlyskjøring

 

 

 

Kjøring i strid med trafikklyssignal med

 

3

6

fast eller blinkende lys med rød farge,

 

 

 

skiltforskriften §§ 23 og 24

 

 

 

Ulovlig forbikjøring

 

 

 

Ulovlig forbikjøring like foran eller i

 

3

6

vegkryss, eller der sikten er hindret ved

 

 

 

bakketopp, kurve eller på annen måte, jf.

 

 

 

trafikkreglene § 12 nr. 5 første og annet ledd

 

 

 

Ulovlig forbikjøring foran gangfelt, jf.

 

3

6

trafikkreglene § 12 nr. 6

 

 

 

Ulovlig forbikjøring i strid med skilt 334

 

3

6

”Forbikjøringsforbud”

 

 

 

Brudd på vikeplikt

 

 

 

 

 

 

 

Overtredelse av vikeplikt etter skilt 202

 

3

6

”Vikeplikt” og 204 ”Stopp”

 

 

 

Overtredelse av vikeplikt overfor trafikk fra

 

3

6

høyre, jf. trafikkreglene § 7 nr. 2

 

 

 

Overtredelse av vikeplikt overfor gående i

 

3

6

gangfelt, jf. trafikkreglene § 9 nr. 2

 

 

 

Overtredelse av vikeplikt ved utkjøring fra

 

3

6

parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom,

 

 

 

bensinstasjon, gågate, gatetun eller lignende

 

 

 

område, jf. trafikkreglene § 7 nr. 4

 

 

 

Overtredelse av vikeplikt overfor gående

 

3

6

eller syklende der det skal kjøres inn ved

 

 

 

svinging, jf. trafikkreglene § 7 nr. 3

 

 

 

 

 

 

 

For liten avstand til forankjørende

 

 

 

For liten avstand til forankjørende, jf.

3

6

trafikkreglene § 5 nr. 3

 

 

 

 

 

 

 

Kjøring i sperreområde

 

 

 

 

 

 

 

Kjøring med motorvogn i sperreområde

3

6

begrenset av heltrukken gul linje eller

 

 

 

parallelle gule sperrelinjer, jf skiltforskriftene

 

 

 

§ 22 trafikkskilt 1014,jf.§ 21 nr. 4.

 

 

 

Kjøring med trimmet motorsykkel / moped

 

 

 

 

 

 

 

Kjøring med ulovlig trimmet motorsykkel,

3

6

herunder moped, jf. vegtrafikkloven § 13

 

 

 

femte ledd og § 23.

 

 

 

 

 

 

 

Unnlatt bruk av verneutstyr

 

 

 

 

 

 

 

Unnlatt sikring av barn under 15 år, jf.

2

4

vegtrafikkloven § 23 a og forskrift 21.

 

 

 

september 1979 nr. 7 om bruk av personlig

 

 

 

verneutstyr under kjøring med motorvogn

 

 

 

§ 3 annet ledd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Samferdselsdepartementet