Vil ha strengere svevestøv-grenser

Svevestøv er helseskadelig ved langt lavere nivåer enn tidligere antatt. Statens vegvesen, Miljødirektoratet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler å skjerpe grensene for tillatt mengde svevestøv i lufta.[28.02.2014]

Nyere forskning viser at det forekommer negative helseeffekter ved langt lavere konsentrasjoner av svevestøv enn dages grenseverdier for tillatte nivåer i uteluften. Derfor anbefaler fire etater at regjeringen setter strengere grenser for svevestøv, innen 2015.

− Lokal luftforurensning er et betydelig helseproblem for mange mennesker. Veitrafikken er den største kilden til svevestøv. Mindre bilkjøring, mer kollektivt, sykkel og gange er det mest effektive tiltaket for å redusere svevestøv, sier Ellen Hambro direktør for i Miljødirektoratet

Lavere grenser for bedre helse
På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, Samferdselsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har de fire etatene utredet hvordan og hvor mye grenseverdiene for partikler bør skjerpes inn slik at svevestøvnivåene er minst mulig helseskadelige.

Etter å ha foretatt en nytte-kostnadsanalyse, der nytten måles i helsegevinst for befolkningen, anbefaler Miljødirektoratet, Statens vegvesen, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet at grenseverdiene senkes både ved at den tillatte årsmiddelkonsentrasjonen for svevestøv strammes inn og at antall dager med høye nivåer som tillates, blir redusert. Innskjerpinger foreslås både for grove (PM10) og fine partikler (PM2,5).

– Høye nivåer av svevestøv fører blant annet til luftveislidelser, hjerte-kar-sykdommer og redusert livskvalitet. En reduksjon av konsentrasjonene i Oslo med et mikrogram per kubikkmeter luft sparer hvert år minst 300 tapte friske, leveår, sier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet.

Behov for å gjennomføre effektive tiltak
Nytte-kostnadsanalyse av ulike tiltak som kan redusere nivåene av svevestøv er gjort for byene Oslo, Bergen og Trondheim. Det finnes effektive tiltak som kan settes i verk for å redusere nivåene av svevestøv i alle tre byene.

Forbedret støvfjerning, kombinert med støvbinding og redusert bruk av piggdekk, samt hastighetsreduksjon er tiltak som vil redusere nivåene av støvpartiklene (PM10) i alle byene.

Videre finnes det andre tiltak som i tillegg reduserer de minste støvpartiklene (PM2,5), deriblant ettermontering av partikkelfilter på bygg- og anleggsmaskiner og utskifting av gamle vedovner til rentbrennende ovner.

Bør iverksettes
Både kommuner og eiere av veianlegg er ansvarlig for å sette i verk tiltak.

– Samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak bør iverksettes. Det er viktig å sikre at helsebelastningen fra veitrafikk ikke blir større enn nødvendig, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen.

Det har også blitt vurdert om grenseverdiene for andre komponenter som bidrar til forurenset, helseskadelig luft bør skjerpes inn. For NO2 er dagens grense lav nok til at folk er beskyttet fra negative helseeffekter dersom grensene blir overholdt. Det er heller ikke blitt vurdert som nødvendig å skjerpe andre grenser i denne omgang.

 

Grenseverdier-illGrenseverdier-ill

 

 

Fakta:
Trygge nivåer
Dagens tillatte grenser for konsentrasjon av svevestøv ligger betydelig over nivåene som Verdens Helseorganisasjon og Miljødirektoratet/Folkehelseinstituttet har som i deres nylig reviderte luftkvalitetskriterier. Disse beskriver nivåer av partikler i lufta slik at den er trygg for alle. http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2013/November-2013/Skjerper-kriteriene-for-luftkvalitet/

 

Fakta:
Helsegevinst.
Helseeffekter av reduserte partikkelkonsentrasjoner er kvantifisert ved hjelp av DALY-beregninger (Disability Adjusted Life Years lost, kvalitetsjusterte tapte leveår). DALY er et anerkjent mål på total sykdomsbyrde som er utviklet av Verdens helseorganisasjon (WHO) (Kilde: Folkehelseinstituttet). En reduksjon av årsmiddelkonsentrasjonen for svevestøv (PM10) med 1 µg/m3 gir minst 54 sparte friske, kvalitetsjusterte leveår per år per 100 000 personer.

 

Kilde: Statens Vegvesen