Kommunene har vedtatt planprogrammet for E6 Ranheim – Værnes

binary-590747-943728Samordner planlegging med Jernbaneverket og myndigheter. Bildet er tatt på Hellstranda. Foto: Statens vegvesen.

 

 

 

Samfunnsutvikling, jordvern og bomiljø blir sterkt vektlagt når firefelts E6 med doble tunnelløp planlegges mellom Trondheim og Stjørdal. Det vedtatte planprogrammet gjenspeiler godt samarbeid mellom grunneiere og myndigheter.

 

– Statens vegvesen har lagt opp til en rask planprosess, og vi er glad for at kommunene nå har vedtatt planprogrammet slik at vi holder framdriften, sier planleggingsleder Torstein Ryeng i Statens vegvesen.  

 

Bygningsrådet i Trondheim kommune vedtok planprogrammet 4. februar, Stjørdal kommunestyre fattet vedtak 13. februar og Malvik kommunestyre 24. februar.  Planprogrammet er grunnlaget for hvordan planleggingen skal foregå.

 

Malvik ønsker mer hensyn til jordvern og bomiljø

 

I vedtaket anmoder Malvik kommune om at utvidelsen blir sør for dagens E6 av jordvernhensyn. Statens vegvesen etterstreber en slik løsning. Samtidig arbeides det aktivt med grunneiere for å få gode krysningspunkt og bruke minst mulig dyrkamark. Overskuddsmasser kan gjenvinnes og bli til ny dyrkamark.

 

Malvik kommune vil ivareta bomiljøet og ønsker turveger over E6. Forbi gårdsbebyggelsen på Karlslyst og grenda Sandmark ber de spesifikt om at vegutvidelsen legges i tunnel. Statens vegvesen skal utrede utvidelse uten tunnel, og uten at dette påvirker landbruk og bomiljø negativt. Generelt vil støyforholdene bli bedre etter en utbygging fordi kravene er strengere enn da vegen ble bygd for 25 år siden.

Felles støykartlegging på Hell

Stjørdal kommune har i sitt vedtak bedt om samlet støyvurdering på Hellstranda for veg, bane og fly. Statens vegvesen jobber nå aktivt for å få med de andre samferdselsetatene på det.

Kommunen krever også utredning av Ringveg sør. Det er et nytt vegprosjekt for å få omkjøringsmulighet forbi flyplassen hvis E6 blir stengt. Denne vegen skal vurderes som en del av risiko- og sårbarhetsanalyse i konsekvensutredningen.

Trondheim kommune ønsker aktivt samarbeid

Trondheim kommune er fornøyd med planprogrammet , og hadde ingen merknader. De  deltar i likhet med de andre kommunene aktivt i planarbeidet.

Samordner planlegging med Jernbaneverket og myndigheter

Vi har fått mange gode innspill i høringsrunden både fra myndighetene og grunneierne som er tatt med i planprogrammet. Å samordne planleggingen med pågående kommunale planarbeider og Jernbaneverkets arbeid med dobbeltspor på tilsvarende strekning var et viktig innspill i høringsrunden som vi også tar hensyn til i videre arbeid. Vi har begynt med faste møter med kommuner, Jernbaneverket og øvrige myndigheter og det er åpenbart samordningsgevinster både når det gjelder planlegging og gjennomføring.

Hva skjer ?

  • Feltarbeidet knyttet til tunneler og grunnforhold startet opp i januar og vil pågå utover vinteren og våren.
  • Det skal lages fagutredninger for blant annet støy, geoteknikk, landskap, biologi, anleggsperiode med mer.
  • Arbeid med å finne løsningsalternativer for tunneler, kryss, bruer og fylkesveger som blir berørt av ny E6 er i gang.

Politisk behandling i november

Utkast til konsekvensutredning for hele strekningen og reguleringsplan for strekningen Reppekrysset – Reitankrysset ferdigstilles av Statens vegvesen i november 2014. Denne reguleringsstrekningen utgjør de første 8 km av totalt 22,5 km.

I november skal planene til førstegangsbehandling i bygningsrådene i Trondheim, Malvik og Stjørdal. Deretter blir det en offentlig høring hvor innspill til tema som støytiltak, avbøtende tiltak i anleggsperioden og andre detaljerte forhold vedrørende eiendommer kommer fram.

Anleggstart i 2018?

I følge Nasjonal Transportplan blir  det  tidligst 2018, avhengig av politiske prioriteringer. Planene for den første strekningen, Væretunnelen, og konsekvensutredning for hele strekningen planlegges vedtatt  i 2015.

 

Kilde: Statens Vegvesen,
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6ranheimvernes/Nyhetsarkiv/Kommunene+har+vedtatt+planprogrammet+for+E6+Ranheim+-+V%C3%A6rnes.590678.cms