Vegtrafikken øker

E6 Guiden logo3Kilde: Statens Vegvesen

 

 

 

Trafikken på norske veger økte med 1,2 prosent i fjor. Det ble tilbakelagt 43 milliarder kilometer.
Fjorårets trafikkvekst var midt på treet. De siste fem årene har den årlige veksten ligget mellom 0,5 prosent (2009) og 1,7 prosent (2012). Veksten er større for tunge enn lette kjøretøy.
– Vi ser for oss at den årlige veksten vil være 1,6 prosent fram til 2020. Da tror vi metningspunktet vil være nådd, sier seniorrådgiver Kjell Johansen i Statens vegvesen – som arbeider med vegtrafikkindeksen.

Byområdene: De ni største byområdene i Norge har til sammen 53,5 prosent av vegtrafikken.

Målene i Nasjonal transportplan er som kjent at veksten i persontrafikken i byområder skal skje ved at flere reiser med kollektivtrafikk, sykler eller går.
I følge NTP vil befolkningsveksten gi en vekst i transportbehovet på 30 prosent fra 2010 til 2030. Med mindre det skjer en overgang fra bil til kollektivtrafikk, gåing og sykling vil dette føre til 1,5 millioner flere daglige reiser i de ni største byområdene. Regjeringen vil belønne byområder som påviser en vekst i andelen kollektivtransport på bekostning av personbiltrafikk.

 

Byindeks

 

Foreløpig er tallgrunnlag når det gjelder utviklingen av transportarbeidet i byene for dårlig.
– Men vi arbeider med å lage en byindeks, der vi ser spesifikt på utviklingen i vegtrafikken i byene og hvordan trafikken fordeler seg over døgnet. Dette er en del av arbeidet med å utvikle indikatorer for bymiljøavtalene, forteller Johansen. I de ni byområdene som har 53,5 prosent av trafikken, vil Staten vil bidra gjennom nyskapningen bymiljøavtaler. Dette er de samme som deltar i samarbeidet «framtidens byer».

 

 

 

 Hovedtall fra de siste seks årsrapportene:

 

År

Total økning vegtrafikk %

Økning lette kjøretøy %

Økning tunge kjøretøy%

2008

+ 1,3

+1,3

+ 1,5

2009

+ 0,5

+1,0

– 3,0

2010

+ 1,1

+1,0

+ 1,9

2011

+ 1,5

+1,3

+ 2,9

2012

+ 1,7

+1,7

+ 1,7

2013

+ 1,2

+1,2

+ 1,4