Økt innsats for bedre tungtransport

Økt kontrollaktivitet og tiltak for tryggere tungtransport og bedre framkommelighet på vegene i Nord-Norge er et satsingsområde for Statens vegvesen. Det sa regionvegsjef Torbjørn Naimak under Tungbilkonferansen i Bodø torsdag.  [13.03.2014]

Regionvegsjefen berømmet Nordland fylkeskommune for å ha tatt initiativet til konferansen, som samlet nøkkelpersoner fra transportnæringa, store brukere, politi, tollvesenet, vegmyndigheter og regionale og sentrale politikere.   

Investerer i framkommelighet
Tungtransporten utgjør rundt 20 prosent av trafikken på hovedvegnettet i Nord-Norge. Det er om lag dobbelt så høy andel som for resten av landet.

Statens vegvesens handlingsprogram for de neste fire årene inneholder flere store investeringer som skal bedre framkommeligheten og fjerne flaskehalser langs E6 gjennom Nord-Norge og på mellomriksvegene gjennom Skibotndalen i Troms og over Storskog i Finnmark. Totalt skal det investeres mer enn 15 milliarder kroner på riksvegnettet fram til 2017. Dette er mer enn dobbelt så mye som i forrige fireårsperiode. 

Økt kontrollaktivitet
Nær 9000 tungbiler ble kontrollert i Region nord i fjor, og Statens vegvesen legger opp til like høy aktivitet i år. Den forsterkede kontrollinnsatsen av vinterutrustningen på vogntog videreføres.

Hittil i vinter har Statens vegvesen kontrollert 3022 lastebiler og 2337 tilhengere. Av disse ble det påvist feil og mangler ved 7 prosent av lastebilene.

– Vi har sett en viss bedring i løpet av denne vinteren, og det er vår oppfatning at den økte kontrollvirksomheten har hatt effekt. Men tallene viser at vi fortsatt har utfordringer både i forhold til norske og utenlandske tungbiler, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Bedre i nord
Statistikken viser at blant de utenlandske tungbilene som er kontrollert i Nord-Norge i vinter, hadde 9 prosent mangelfull utrustning. Nord-Norge skiller seg dermed markert fra resten av landet, der det ble avdekket mangler ved 15 prosent av de utenlandske tungbilene.

– Mens de utenlandske vogntogene i Sør-Norge er «verstinger» på vegen, er de som kjører i Nord-Norge vesentlig bedre skodd, sier Henry Nymann, som leder Trafikant- og kjøretøyavdelingen i Region nord.

Når det gjelder tilhengerne, er det imidlertid store forskjeller mellom nasjonalitetene. Mens 12 prosent av de norske hengerne hadde mangelfull vinterutrustning, gjaldt dette 40 prosent av de kontrollerte utenlandske hengerne. Tilsvarende tall for hele landet var 46 prosent for kontrollerte tilhengere.

Uhell stenger veger
Tallene fra Vegtrafikksentralen i Nord-Norge viser også at de utenlandske vogntogene er overrepresenterte når det gjelder hendelser som fører til stengte veger eller redusert framkommelighet. Av de 135 trafikkuhellene med vogntog som er registrert i Nord-Norge siden januar 2013, er halvparten knyttet til utenlandske vogntog.

 

kilde: statens vegvesen