Starter utredning av E6-løsning gjennom Sørfold

Arbeidet med å utrede nye løsninger for E6 mellom Fauske og Mørsvikbotn er i gang. Målet er byggestart i 2018.  [14.03.2014]

Statens vegvesen har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) som skal vise flere alternative løsninger.

Bru-alternativ

Dagens tunneler på E6 gjennom Sørfold oppfyller ikke EUs nye sikkerhetskrav. Kostnadene ved å oppgradere og utvide tunnelene er så store at Statens vegvesen har anbefalt at det vurderes å bygge helt nye tunneler. I den forbindelse kan det også være aktuelt med bru over Leirfjorden og ny veg langs den gamle E6-traseen fra Bonåsjøen til Mørsvikbotn. Foreløpige beregninger tyder på at dette kan koste rundt 4 milliarder kroner.

Flere alternativer

Ett alternativ som det kan være aktuelt å utrede nærmere er en 14 kilometer lang tunnel fra Nordfjorden via Lakshola til Kobbelv. Den vil fjerne 7 av tunnelene på strekningen. Dette vil imidlertid bli en svært lang tunnel, samtidig som den eksisterende E6-traseen må driftes videre av hensyn til bosettingen i bygdene. En annen mulig løsning er flytebru fra Røsvik til Styrkesnes.

– Dette vil være en kostbar løsning, men i denne prosessen er vi opptatt av å få fram alle tenkelige alternativer, før det avgjøres hvilke som skal utredes videre, sier strategisjef Unni M. Gifstad i Statens vegvesen Region nord.

Dialogmøte

Fredag hadde Statens vegvesen det første dialogmøtet med Sørfold og Fauske kommuner, Salten regionråd, Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen. Disse ble orientert om prosessen så langt, og kom med innspill til utredningsarbeidet.

Med bakgrunn i dette skal Statens vegvesen komme med sine anbefalinger om hva utredningen skal inneholde, før Samferdselsdepartementet fastsetter det endelige mandatet.

– E6 gjennom Sørfold er en viktig sak for hele Nord-Norge, sier samferdselsråd Tove Mette Bjørkmo i Nordland. 

Framdrift

Det er ikke satt av penger til oppgradering av E6 gjennom Sørfold i Nasjonal Transportplan for 2014-2023. Statens vegvesen har likevel som mål at planlegging og finansiering kan være på plass slik at bygging av nye tunneler kan starte i 2018. En forutsetning er at konseptvalgutredningen er ferdig innen utgangen av 2014, og at prosjektet blir prioritert når Nasjonal Transportplan for 2018-2027 skal behandles.

Det er dag 16 tunneler på E6 mellom Megården og Mørsvikbotn. De første ble bygget på 60-tallet, mens den ferjefrie vegen fra Sommarset til Mørsvikbotn kom i 1986.

 

Kilde:Statens Vegvesen