90 tiltak mot trafikkdøden

Om fire år skal minst 20 prosent færre bli drept eller hardt skadd i trafikken årlig.[18.03.2014]

I 2018 skal det være maksimalt 680 personer drepte og hardt skadde på norske veger.
Dette er det ambisiøse målet for Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2014-2017 som ble lansert tirsdag.

Statens vegvesen har ansvaret for 90 av tiltakene i tiltaksplanen.

Maksimalt 500 drepte og skadde innen 2024
–Når vi nå skal redusere antall drepte og hardt skadde med minst 20 prosent innen 2018 er dette kun et delmål. Vi skal enda lenger ned. Ved stortingets behandling av Nasjonal transportplan ble det besluttet at det innen 2024 skal være maksimalt 500 drepte og hardt skadde per år, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Vegvesenet la tirsdag fram tiltaksplan for trafikksikkerhet 2014-17 sammen med Politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og sju storbykommuner.

Til sammen bidrar aktørene med 122 tiltak.

 

 122 tiltak for bedre trafikksikkerhet

Styrken er summen av tiltak

–Statens vegvesen lanserer her flere nye trafikksikkerhetsgrep som er viktige bidrag for å nå de ambisiøse målene for planen. Men det er summen av tiltak som er denne planens virkelige styrke. Langsiktighet, samarbeid og systematisk arbeid fra flere aktører over tid er avgjørende. Alle gode krefter står nå samlet og opptrer koordinerte i dette arbeidet, sier vegdirektøren.

Videre mot nullvisjonen
– I 2000 hadde vi 1593 drepte og hardt skadde på norske veger, så utviklingen har vært svært positiv, sier vegdirektøren. Men vi må videre, vi må strekke oss mot visjonen om null drepte og hardt skadde i vegtrafikken, og tiltakene i denne planen vil bringe oss enda nærmere, sier Gustavsen.

I Statens vegvesen sin verktøykasse for fireårsperioden ligger 29 tiltak rettet mot trafikantene, 26 vegtiltak, 15 tiltak rettet mot kjøretøy, 10 organisatoriske tiltak, sju tiltak på kontrollsiden og tre for å bedre arbeidet med ulykkesdata.

Her er et utvalg av tiltakene:

 • Bygge 107 km ny firefelts veg med midtrekkverk som åpnes for trafikk i perioden 2014-2017.
 • Bygge midtrekkverk på 141 km to- og trefelts riksveg i perioden.
 • Utvikle og ta i bruk et registreringsopplegg for å forhindre alvorlige utforkjøringsulykker.
 • Økt satsning på trafikksikkerhetskampanjer.
 • Samarbeide med tungtransportbransjen om prosjektet «Trygg Trailer» for å bedre trafikksikkerhetskulturen i bransjen
 • Tilrettelegge for økt privat øvelseskjøring: Gjennomsnittet i dag er 100 timer, målet er 140 timer innen 2017.
 • Innføre obligatoriske kurs med bruk av ny kjøretøyteknologi for de som mister førerretten i prøveperioden. (i samarbeid med politiet og Trygg Trafikk)
 • Vurdere obligatoriske kurs for bilførere over 75 år
 • Skjerpe kravene for å skrive ut legeattester som fritar for bruk av bilbelte (i samarbeid med Helsedirektoratet)
 • Bruke termografi (varmesøkende kamera) i alle kontroller av tungbil.
 • Arbeide for obligatorisk alkolås ved all skoletransport
 • Arbeide for alkolåsbom på viktige grenseoverganger og ferjesteder.
 • Tilrettelegge 175 km gang og sykkelveg

Kilde: Statens Vegvesen