Bygger bru over E6 i Melhus

Etter påske starter byggingen av bru over E6 ved Håggån i Melhus. Det blir en kombinert gang- og landbruksbru.

I tillegg til å være et tilbud til gående og friluftsliv, gir brua tilkomst til landsbrukseiendommer som ligger på vestsiden av E6

Når brua tas i bruk stenges dagens landbrukskryssing over E6 ved Håggån, og det blir bygd midtdeler videre sørover på E6.

Statens vegvesen har skrevet kontrakt med entreprenøren Børset & Bjerkset as om bygging av brua. Anleggsarbeidet starter etter påske.

I november i fjor ble den nye strekningen av E6 fra Håggan til Gyllan i Melhus åpnet for trafikk. Samtidig ble også kombinert gang/sykkelveg og lokalveg gjennom hele prosjektområdet åpnet.

– Alt arbeidet kunne ikke fullføres høsten 2013, så nå i vår vil det pågå arbeid med å bygge ferdig støyvollene, så gress, og justere de tekniske installasjonene som veglyset osv., sier byggeleder Idar Lillebo i Statens vegvesen.

Følg med på endringer i kjøremønsteret

Siden det blir anleggsarbeider langs vegen i april og mai, vil vi av hensyn til sikkerheten til trafikantene og anleggsarbeiderne måtte sette ned hastigheten i perioder. Vi må også dirigere trafikken over på lokavegen i enkelte perioder. Følg med på skilting og annen varsling om endringer i kjøremønsteret.

Forbi anleggsområdet hvor brua bygges, blir E6 lagt i en midlertidig omkjøringsveg like vest for vegen. Denne får en krapp sving og hastigheten blir 50 km/t i hele anleggsperioden. Trafikken flyttes tilbake på E6 under den nye brua til høsten.

 – Vi ber om at alle trafikantene respekterer redusert fartsgrense, dette er avgjørende for sikkerheten til alle parter, sier Lillebo.

I vinter har det pågått erosjonssikring av Gaula på en strekning hvor E6 ligger langsmed elveløpet og har kvikkleire i grunnen. Det er lagt ut en steinfylling, og nå blir det lagt over jordsmonn for å få i gang revegeteringen av elvekanten. Det tørre og milde været i vinter har gitt gode arbeidsforhold. 

 
 Bildet viser omkjøringsvegen som vil bli brukt på E6 mens en overgangsbru bygges. Omkjøringsvegen har en krapp sving på grunn av plassmangel, så vær oppmerksom. Bilde tatt i april.
 
Kilde: Statens Vegvesen