Nye Veier: Kortere tunnel og tidligere utbygging i Melhus ?

Nye Veier foreslår kortere tunnel mellom Lundamo og Ler. Det kan også bli aktuelt med tidligere E6-utbygging fra Melhus sentrum til Kvål.

– Samfunnsnytten vil være stor hvis vi kommer fort i gang med denne strekningen. Ikke minst gjelder det å unngå stadig trafikkork på dagens lysregulerte vei gjennom Kvål når ny E6 tas i bruk sørover fra Trondheim,  sier Lars Bjørgård, Nye Veiers utbyggingssjef for Ulsberg–Melhus.

Byggestart i 2019?

På et åpent møte i Melhus 4. oktober la Bjørgård vekt på at dette er høyst foreløpige planer. Men hvis Nye Veier får støtte for forsert utbygging, bør det være mulig å komme i gang sommeren 2019. Da kan ny E6 fra Melhus sentrum og forbi Kvål være ferdig ved årsskiftet 2020/21.

– Forutsetningen er vel å merke at vi på hele Ulsberg–Melhus-strekningen greier de kostnadsreduksjonene som kreves av oss, presiserte Bjørgård.

Bedre tunneløkonomi

Han orienterte også om nye vurderinger av tunnelen vest for Gaula, mellom Lundamo og Ler (Homyrkamtunnelen). Den er 5,6 kilometer lang etter gjeldende reguleringsplan, men nå ser Nye Veier på muligheten for å korte inn og dele opp denne tunnelløsningen. Forslaget går ut på å bygge to tunneler; den ene 3,8 kilometer lang, den andre ca. 400 meter. Mellom tunnelene vil E6 gå i dagen i om lag 1,3 kilometer.

– Vi mener dette er den mest samfunnsøkonomiske løsningen. To gårdsbruk langs dagstrekningen vil riktignok bli utsatt for en del støy, men her skal det være mulig å skjerme tilfredsstillende fordi den nye veien vil bli bygd ovenfor gårdene, sa Bjørgård. Han la til at det heller ikke er gunstig med tunneler som er mer enn rundt 4 kilometer lange – hvis det finnes alternative muligheter for dagstrekninger, som i dette tilfellet.

Framskynder på Skjerdingstad

Utbyggingssjefen fortalte også om den alternative plasseringen av krysset ved Skjerdingstad, der Nye Veier avslutter E6-utbyggingen i Melhus kommune. Meningen er å trekke krysset lenger nordover enn tidligere planer la opp til, og bygge to nordvendte og etterlengtede ramper ved brua på Hofstad.

– Vi må framskynde bygging her. Nye Veier ønsker ikke å sette kommunen på vent med midlertidige løsninger, poengterte Bjørgård.

Heftig om Lerkrysset

Ikke uventet ble Lerkrysset et viktig tema på det åpne møtet i Melhus rådhus med rundt 50 frammøte. Her gjentok uttbyggingssjef Bjørgård Nye Veiers argumenter for å la være å bygge krysset på Ler:

  • Det er rundt 400 millioner kroner å spare.
  • I alt spares om lag 100 mål dyrkajord ved å ta ut Lerkrysset og flytte krysset på Skjerdigstad.
  • Det bygges generelt for mange å for tette kryss på norske motorveier.
  • Ingen i Melhus vil behøve å kjøre urimelig langt på en god lokalvei (gamle E6) for å komme ut på nyveien.
  • Kostandene må reduseres med 20 prosent på alle strekninger Nye Veier har ansvaret for å bygge ut.

 

   Kilde: Nye Veier