E6 Gudbrandsdalen: Billigere, men fullverdig E6

I april legger Statens vegvesen fram vår anbefaling om videre planlegging av E6 i Gudbrandsdalen. Det skal bli en billigere, men likevel fullverdig veg for trafikantene langs Norges «hovedpulsåre»

Statens vegvesen har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å jobbe videre med de alternative utbyggingsplanene for E6-strekningene Elstad-Frya og Sjoa-Otta. I august i år konkluderte både vi og Nye Veier AS med at det er mulig å bygge resten av E6-prosjektet i Gudbrandsdalen enklere og billigere enn det som har vært lagt til grunn hittil. Vår oppgave nå er å gi en anbefaling om hvordan prosjektet skal planlegges videre, og hva som skal til for at den nye strategien skal være gjennomførbar. Dette vil vi gjøre i nært samarbeid med de berørte kommunene.

Tunnel? Eller veg i dagen?
I Nasjonal transportplan 2018-2029 er kostnaden for ny E6 Elstad-Frya og Sjoa-Otta 4,3 milliarder kroner. Statens vegvesen og Nye Veier AS gjorde i august beregninger hver for seg som viste at det er mulig å redusere denne kostnaden til 2,9-3,0 milliarder kroner. Men måten å gjøre det på er forskjellig. Der Statens vegvesen pekte på muligheter for en forenklet og redusert løsning basert på de planene som allerede eksisterer, mente Nye Veier AS at et alternativ med tunnel forbi Ringebu vil være det rimeligste.

Andre hensyn
Til nå har alternativet med veg i dagen vært det mest aktuelle. Skal vi lykkes med kostnadsreduksjoner her må prosjektets rammebetingelser endres. Hvordan kan hensynet til landbruk, miljø, estetikk og lokale interesser ivaretas? Hvordan kan prosjektet forenkles uten at den samfunnsøkonomiske nytten reduseres? Trafikksikkerhet, framkommelighet og reisetid er blant det som bidrar mest til samfunnsøkonomisk nytte. Disse kvalitetene må vi beholde, samtidig som vi jobber med kostnadsbesparelser som færre kryss, færre bruer og reduserte sikkerhetsmarginer i forhold til flom og frost.

Ikke en konkurranse
Tunnelalternativet er også interessant. Det har vært foreslått tidligere, men ble da valgt bort på grunn av at det ville bli for dyrt. Kanskje har tidene endret seg og gjort alternativet mer aktuelt også kostnadsmessig. I tillegg til byggekostnadene vil også driftskostnadene knyttet til en tunnel være relevant å vurdere.

Det er viktig å understreke at dette ikke er en konkurranse om hvilket av Statens vegvesens og Nye Veiers forslag som er «best». Det er heller snakk om en prosess der flere muligheter er løfta fram, og med elementer som kan tas inn og ut av planen for et optimalt sluttresultat. Det er dette vi skal se nærmere på de neste månedene.

Involvere entreprenørene tidlig
Uansett hvilke valg som blir tatt skal det ikke være tvil om at en framtidig ny E6 skal være en fullverdig veg for trafikantene på hovedvegen mellom sør, nord og nordvest i Norge. Også hensynet til gående og syklende skal ivaretas på en god måte.

I august pekte både Statens vegvesen og Nye Veier AS på behovet for å involvere entreprenørene tidlig i planarbeidet. Det vil gi entreprenøren større mulighet til å påvirke med bedre og mer effektive løsninger basert på egne erfaringer og kompetanse. Vår vurdering er at det kan være potensiale for å spare i størrelsesorden 10 prosent av prosjektkostnaden på denne måten. Statens vegvesen har i dag ikke anledning til å inngå kontrakt med entreprenør før reguleringsplan er vedtatt og Stortinget har fattet vedtak om bevilgning. Det er en av flere rammebetingelser som må endres for at vi skal kunne ta ut det fulle potensialet i kostnadsbesparelser på E6 i Gudbrandsdalen.

Av Per Morten Lund
Regionvegsjef, Statens vegvesen

Bygget på WordPress av Smart Media AS