Rimeligere E6 kan gi tidligere byggestart i Gudbrandsdalen

Startens vegvesen kommer i en rapport med flere forslag som gjør utbygginga av etappe 2 av E6 i Gudbrandsdalen 1,1-1,3 milliarder kroner rimeligere. Det åpner en mulighet for å framskynde byggestart i Ringebu, Sør-Fron og Sel.

Høsten 2017 utfordret Samferdselsdepartementet Statens vegvesen og Nye Veier AS til komme med forslag til hvordan resten av utbygginga av E6 i Gudbrandsdalen kunne bli rimeligere.

I desember i fjor fikk Statens vegvesen bestilling på å lage en samlet vurdering av forslagene fra de to statlige vegaktørene. Nå er rapporten om den videre planlegginga av ny E6 Ringebu-Otta etappe 2 ferdig og overlevert departementet. Rapporten inneholder flere forslag til endringer som er med på å redusere byggekostnadene.

Kostnadsøkning førte til gjennomgang

I motsetning til utbygginga av E6 Ringebu-Otta etappe 1, som er finansiert av bompenger og statlige midler, skal etappe 2 i sin helhet finansieres av statlige midler. Planlegginga av etappe 2 har pågått over mange år og kostnadene har økt. Med bakgrunn i kostnadsøkningene ba Samferdselsdepartementet i august 2017 både Statens vegvesen og Nye Veier AS om å se på tiltak som kunne redusere kostnadene ved utbygging av etappe 2 gjennom Gudbrandsdalen.

Svarene fra Statens vegvesen og Nye Veier indikerte et betydelig innsparingspotensial. Det resulterte i at Samferdselsdepartementet åpnet for en revurdering av prosjektet, og ga Statens vegvesen i desember 2017 et nytt oppdrag.

– Denne gangen ble vi bedt om å jobbe videre med løsningene vi foreslo i gjennomgangen tidligere på høsten, inkludert et tunnelalternativ forbi Ringebu som Nye Veier spilte inn, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Rune Smidesang.

Milliard-innsparing

– Vi har gjennomgått og optimalisert veglinjene i Ringebu og vurdert ulike sparetiltak i alle de tre kommunene som er berørt av etappe 2 – Ringebu, Sør-Fron og Sel, sier Smidesang.

Vegvesenets gjennomgang viser et innsparingspotensial på bygging av etappe 2 på 1,1-1,3 milliarder kroner sammenlignet med alternativet i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029. Sparealternativene gir vesentlig forbedret samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

I Ringebu har Vegvesenet vurdert tre nye veglinjer. De to alternativene som går i dagen gir bedre samfunnsnytte enn tunnelalternativet, mens tunnelalternativet kommer best ut når det gjelder vurdering av ikke-prissatte konsekvenser, slik som lokal- og regionalutvikling, byliv, landbruk, natur og miljø.

På Frya i Sør-Fron foreslår Vegvesenet i stedet for å bygge ei ny, kostnadskrevende lokalvegbru over E6, å utvikle en eksisterende undergang for lokaltrafikken.

For å få ned kostnadene i Sel kommune, foreslår Vegvesenet å kutte ut planlagte tiltak som ikke direkte berører utbygginga av E6. Det vil si ei rundkjøring inne i Otta by, ei bru over Lågen nord for Otta sentrum og ombygging av E6 til miljøgate sør for Otta.

Trafikksikker gjennomfartsveg

– Flere av tiltakene vi foreslår å gjøre innsparinger på eller kutte ut, får konsekvenser for de berørte kommunene. I dette tilfellet er imidlertid hovedoppgaven å bygge ut ei viktig nasjonal transportåre til å bli en trafikksikker veg med god framkommelighet. Det er likevel slik at en trygg, solid og rask hovedveg med god kapasitet, har stor betydning for lokal og regional utvikling, sier Smidesang.

Vegvesenets anbefaling

I rapporten om den videre planlegginga av E6 i Gudbrandsdalen, foreslår Vegvesenet overfor Samferdselsdepartementet at det utarbeides et nytt planprogram som gir grunnlag for å velge ut én av de tre foreslåtte veglinjene fra Elstad til Frya i Ringebu. Dette bør skje i tett samarbeid med Ringebu kommune. Deretter må det utarbeides reguleringsplan for det valgte alternativet. Med en slik fremgangsmåte vil det være mulig å framskynde utbygginga i Ringebu fra 2029 (ref. NTP) til 2024.

Vegvesenet foreslår i tillegg at midler avsatt til Ringebu vannverk omdisponeres til grunnerverv for ny E6 på strekningen Sjoa-Otta. Utbygging av E6 i Sel kommune kan da framskyndes fra 2024 til 2022. Ellers anbefaler Vegvesenet at ny E6 i Sel videreføres som tidligere planlagt, men med unntak av sparestiltakene som er foreslått. Det samme gjelder Sør-Fron, der anbefalingen er å utvikle den eksisterende undergangen på Frya i stedet for å bygge ei omfattende overgangsbru over E6 for lokaltrafikken.

– I Sel og Sør-Fron må det fattes nye vedtak for gjeldende reguleringsplaner for ny E6. Her er forutsetningen at vi ved forhandling oppnår enighet med de respektive kommunene om sparetiltak som er omtalt i rapporten, sier Smidesang.

Svar før jul

– Samferdselsdepartementet mottok rapporten i slutten av august i år. De har sagt at de vil gjøre en grundig, men rask vurdering. Statssekretær Tommy Skjervold i Samferdselsdepartementet sa på et møte i Ringebu 3. september, at de har som målsetting å gi tilbakemelding til Statens vegvesen i løpet av fjerde  kvartal 2018, forteller Smidesang.

Statens vegvesen mener at rapporten gir Samferdselsdepartementet et godt grunnlag for å kunne gi en god og faglig vurdering av situasjonen.

– Vi avventer nå departementets vurdering og en eventuell ny bestilling, sier Rune Smidesang i Statens vegvesen.

 

Kilde: Statens Vegvesen

Bygget på WordPress av Smart Media AS

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.